2023 Sailfish 241CC #30182 Spec Sheet_Page_1.jpg
2023 Sailfish 241CC #30182 Spec Sheet_Page_1.jpg
spec_2023_241CC standard features.jpg